Wilson & Alroy on High Fantasy Novels  

Fletcher Pratt